Börsitehingute reeglid

Kokkulepe


 1. Üldsätted

1.1. See leping kehtestab võrguteenuse vahetusteenuste osutamise omadused.

1.2. Veebiteenus tähendab veebipõhist ressurssi virtuaalse raha vahetamiseks – baksman.net.

1.3. Kasutajate hulka kuuluvad üksikisikud ja organisatsioonid, kes on avaldanud nõusolekut veebiteenusega koostöö tegemiseks.

1.4. Üldisel viitamisel nimetatakse kasutajat ja võrguressurssi osapoolteks.

1.5. Pooled lepivad kokku, et käesolev elektrooniline leping on võrdväärse jõuga kirjaliku lepinguga ning on mõeldud nende suhte reguleerimiseks vahetusteenuste tarbimise protsessis.

1.6. Leping loetakse avalikuks pakkumiseks, millega nõustumine toimub kasutaja poolt veebiteenuse pakutavate teenuste saamiseks avalduse täitmisega. Taotlus esitatakse baksman.net veebiressursi kaudu.

 
 1. Lepingu objekt

2.1. Veebiressurss baksman.net pakub teenuseid, mille loetelu on toodud Lepingu punktis 4, kuid Kasutaja on kohustatud järgima punktis 9 "Börsitehingute teostamise kord" sätestatud standardeid. Teenused osutatakse Tingimustega määratud viisil, mille sätted on toodud Lepingu punktis 5.

2.2. Vahetustoimingu teinud kasutaja peab selle eest tasuma.

 
 1. Poolte vastastikused kohustused

3.1. Veebiteenus baksman.net võtab endale järgmised kohustused:

3.1.1. Tagada e-raha konverteerimine saidil teenuse poolt kehtestatud suundades ja samal ajal järgida käesoleva lepinguga kehtestatud standardeid.

3.1.2. Pakkuda Kasutajatele võrguteenuse pakutavate teenuste tarbimise käigus teabe- ja tehnilist tuge.

3.1.3. Garanteerida vahetustehingute sooritamist puudutava informatsiooni (klientide isikuandmed, tehingu aeg, summa) konfidentsiaalsus ning edastada need vastavad maksed sooritanud Kasutajatele. Kui vahetusprotsessis osales konfidentsiaalne maksesüsteem, saab selline toiming oleku "konfidentsiaalne" ja seda ei avalikustata.

3.1.4. Piirata volitamata isikute juurdepääsu makseandmetele.

3.1.5. Pakkuda Kasutajale allahindlusi Lepinguga ettenähtud viisil.

3.1.6. Tagada rahaliste vahendite ülekandmine Kasutaja või kolmanda isiku kontole hiljemalt ühe päeva jooksul peale pretensiooni saamist Lepingu punktides 3.2.5, 5.4-5.6 loetletud olukordades.

3.1.7. Hoida saladuses ja mitte avaldada teavet vahetustehingute kohta, samuti Interneti-teenuse kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
- Internetiteenuse omaniku asukoha kohtu seadusliku otsusega. ; - omaniku Interneti-teenuse asukoha pädevate asutuste seaduslikul nõudmisel; - ühe maksesüsteemi, nimelt Perfect Money, OKPAY, Payeer, Qiwi, Yandex, administraatori taotlusel. Raha ja muu.

3.2. Kasutaja võtab endale järgmised kohustused:

3.2.1. Kiire vahetamise tagamiseks edastage võrguteenusele kõige täpsem teave.

3.2.2. Esitage oma e-posti aadressi tõesed andmed.

3.2.3. Luua võimalused süsteemilt e-posti teel teadete saamiseks. Tagage juurdepääs võrgule arvuti või muu seadme abil. Installige viirusetõrjeprogrammid, et ühendus võrguressursiga oleks võimalikult turvaline.

3.2.4. Järgige käesoleva lepingu nõudeid.

3.2.5. Teavitage ressursi administratsiooni, kui raha ei ole täielikult või osaliselt saaja kontole kantud. Ja ka kõigi olukordade kohta, kui ilmnesid käesoleva lepingu punktides 5.4-5.6 nimetatud asjaolud. Teade tuleks saata administratsioonile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vastava intsidendi toimumist. Selle nõude eiramine toob kaasa vaidlustatud summade ülekandmise Interneti-teenuse kontole.

3.2.6. Järgige oma elukoha- ja kodakondsusriigi seadusi.

3.2.7. Ärge rikkuge eeskirjade nõudeid, mis kehtestavad veebipõhise börsi funktsioonid.

3.2.8. Esitage kõik vajalikud andmed ja läbige identiteedi kontrollimise protseduur Interneti-teenuse administratsiooni nõudmisel vastavalt käesoleva lepingu punktile 10.

 

3.3. Veebiteenuse baksman.net õigused:

3.3.1. Peatage teenus ajutiselt tõrkeotsingu ja versiooniuuenduse jaoks.

3.3.2. Peatage tehing, kui saabub kaebus pädevatelt asutustelt, partneritelt või Kasutaja kaebab pettuse üle. Vahetus peatub olukorra selgitamiseks vajalikuks ajaks.

3.3.3. Looge oma äranägemisel vahetustehingute jaoks allahindluste süsteem. Vahetussoodustust ei võeta arvesse, kui vahetusteenus ei saa taotluse pealt kasumit, s.o. vahetusprotsent on negatiivne või võrdne 0-ga.

3.3.4. Börsi vahendustasude määramine ja muutmine.

3.3.5. Piirake potentsiaalse kasutaja juurdepääsu oma teenustele ilma keeldumise põhjuseid selgitamata.

3.3.6. Kui vahetusprotsessi käigus tehakse viga, on Interneti-teenusel õigus nõuda Kasutajalt tehingu kinnitamist sidevahendite, e-kirja, virtuaalse rahakoti ekraanipildi abil.

3.3.7. Lõpetage vestlus Kasutajaga, kes käitub sobimatult või piirab töötajatel tema probleemi lahendamiseks vajalike andmete hankimist.

3.3.8. Makse blokeerimine lõigetes sätestatud juhtudel. 5.4-5.6 käesoleva lepingu või Reglemendi.

3.3.9. Blokeerige ülekanne, blokeerige konto ja ärge tagastage raha enne, kui kasutaja isik on täielikult tuvastatud vastavalt käesoleva lepingu punktile 10.

3.4. Teenuse turvateenistusel on õigus külmutada kliendi avaldus, kui ta on selle või kolmanda osapoole vahetusteenusega mingil viisil ebaseaduslikult rikastunud ja on võlgnike nimekirjas, kuni põhjuste selgitamiseni ja vahetajatele tekitatud kahjuni. sellelt kasutajalt on selgitatud.

3.5. Vahetusteenus jätab endale õiguse suunamisprogrammi tasustamistingimusi üle vaadata.

3.6. Soovituspreemiaid ei koguta, kui vahetusteenus teenib alla 0,6% kasumit.

3.7. Saatekirja saab tagasi võtta, kui kutsujal on 5 või enam suunamist. Samuti peab igal viiel suunamisel olema vähemalt üks edukas taotlus.

3.8. Veebiteenusel on õigus toiming peatada, kui ilmneb kliendi eesmärk saada kasumit vahetusteenuse kursside vahe pealt. Sel juhul taotlus blokeeritakse kuni asjaolude selgitamiseni teenuse administratsiooni poolt.

3.9. Teenusel on õigus taotlusel fikseeritud määr ümber arvutada juhul, kui:
- kliendilt raha teenusele laekumine viibib pikaajaliselt kolmanda osapoole teenuse viivituse tõttu. klient määras tehingu eest ülekande eest minimaalse vahendustasu, mis tõi kaasa pika viivituse raha kontoteenusele laekumisel.


 1. Teenused

4.1. Baksman.net teostab elektroonilisi rahavahetusoperatsioone selliste maksesüsteemidega nagu Bitcoin , Perfect Money , OKPAY , Yandex.Money , Payeer , Qiwi . Maksete tegemisel osalevad pangad, mille nimekiri on veebilehel;

 
 1. Vahetustehingute tegemise eeskirjad

5.1. Vahetus algab raha ülekandmisest Kasutajalt.

5.2. Vahetus loetakse lõppenuks pärast raha ülekandmist Kliendi poolt esitatud andmetele.

5.3. Kasutajal ei ole õigust pärast selle algust toimingut tühistada ega nõuda vahetuseks üle kantud raha tagastamist.

5.4. Kui Kasutaja on üle kandnud summa, mille suurus ei ühti vahetuse tegemisel märgitud andmetega, on Interneti-teenusel õigus toiming peatada. Kasutaja taotlusel vastavalt punktile 3.2.5 vahetab Veebiteenus tegelikult üle kantud summa, võttes arvesse tehingu alustamise hetkel kehtivat vahetuskurssi.

5.5. Kui on määratud vale konto, siis vahetust ei teostata. Raha tagastatakse Kasutajale tema avalduse alusel punkti 3.2.5 alusel.

5.6. Kui Kasutaja on maksesummat korrigeerinud või teinud makse kellegi teise kontolt, on Veebiteenusel õigus selline makse blokeerida. Raha tagastamine toimub Kasutaja soovil punkti 3.2.5 alusel.

5.7. Kui vahetaja kasutaja teeb vahetuse Bitcoini krüptovaluuta suunal, s.o. muudab mis tahes teenuses esitatud Bitcoiniks, tuleb meeles pidada, et tehingud Bitcoini võrgus võtavad aega 15 minutist mitme päevani. See ei sõltu kuidagi baksman.net vahetajast ega saa mõjutada olukorda ega kiirendada tehingu töötlemist.

5.8 Visa/Master Cardi suunal raha laekumine võib kesta kuni 5 (viis) pangapäeva.

5.9 Klient kohustub avalduse eest tasuma 15 minuti jooksul, vastasel juhul võidakse taotlus kustutada või ümber arvestada kehtiva kursiga.

5.10 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud punkt 10.9.
 
 1. Poolte vastutus ja võrguteenuse tagatised

6.1 Ressursivahetaja Baksman ei kanna juriidilist vastutust teenuse mittesihipärase kasutamise tagajärgede või Kasutaja poolt virtuaalse valuutavahetuse avalduse täitmisel tehtud vigade eest. Makse tühistamist ei toimu, isegi kui raha saadeti valele kontole.

6.2. Veebiteenus ei maksa kahjude eest, mis tulenevad kasutaja poolt vahetuse käigus kasutatava seadme kui terviku või selle üksikute osade töövõime kaotamisest.

6.3. Veebiteenus ei vastuta makseviivituste või ebatäpsuste eest oma protsessis, mis on tingitud pankade või maksesüsteemide tegevusest. Vahendaja ei vastuta vahetusoperatsiooni järgse hilisema võimaliku pangakaartide ja kasutaja maksesüsteemide kontode blokeerimise eest.

6.4. Baksman.net ei vastuta Kasutaja kulude ja kahjude eest, mis tulenevad viimase ekslikest ideedest tariifide, börsi kasumlikkuse või muude subjektiivsete küsimuste kohta.

6.5. Baksman.net veebiteenus ei kompenseeri vahetusprotsessi viivitustest või vigadest põhjustatud kulusid.

6.6. Kasutaja kinnitab, et vahetusega seotud vahendite käsutamiseks on seaduslik alus.

6.7. Kõik kolmandate isikute kahjud, mis tulenevad Kasutaja poolt Veebiteenuse ressursside kasutamisest, hüvitavad viimased täies ulatuses, tulenevalt tagastamisest ja tulevastest rakendustest mahaarvamisest.

 
 1. Töötingimuste muutmise kord

7.1. Baksman.net administratsioonil on õigus teha käesolevas Lepingus igal ajal muudatusi või täiendusi. Need jõustuvad ja jõustuvad pärast nende avaldamist ressursil.

 

 1. Nägematud asjaolud

8.1. Ületamatute asjaolude ilmnemisel vabanevad Pooled vastutusest käesoleva lepingu tingimuste mittetäitmise või mitteõigeaegse täitmise eest. Jõuliste asjaolude all mõistetakse sõda, terrorirünnakut, tulekahju, üleujutust, rahutusi, häkkerite tungimist, kohalike võimude tegusid. Nende hulka kuuluvad ka elektrikatkestused ja juurdepääsu puudumine võrkudele, sealhulgas Internetile ja sideteenustele.

 

 1. Vahetustehingute sooritamise kord

9.1. Veebiteenust ei saa kasutada ebaseaduslikeks tehinguteks. Kasutaja nõustub võtma vastutust kahtlaste rahaliste vahendite ümbervahetamise katse eest vastavalt selle riigi normidele, kus rikkumine toime pandi.

9.2. Makse ebaseaduslikkuse tõendamisel on Veebiteenusel õigus anda õiguskaitseorganite, maksesüsteemi või kannatanu nõudmisel selle kohta teavet.

9.3. Vahetuse tegemiseks peab Kasutaja oma virtuaalsest rahakotist välja võtma vastava koguse elektroonilist raha. Samal ajal vastutab ta isiklikult raha rahakotti krediteerimise seadusliku aluse olemasolu eest, kuna selle toimingu seaduslikkuse kontrollimine ei kuulu võrguteenuse pädevusse.

9.4. Pangaülekande tegemine on võimalik maksesüsteemi internetipangas. Kui taotlust menetleti pangaoperaatori või sularahaautomaadi kaudu, tagastatakse raha Kasutajale hiljemalt 24 tunni jooksul. Sberbanki kaardile ülekandmisel peab Kasutaja tasuma 1% makse summast. Raha tagastamine toimub ainult siis, kui turvateenistus määrab ülekande saatja.

9.5. Veebiteenus ei vastuta kolmandate isikute poolt Kasutaja nõusolekul tehtud maksete eest.

9.6. Kasutaja nõustub Lepinguga täielikult, aktiveerides nupu "Nõustun vahetusreeglitega".

 

 1. Isikuandmete kinnitamine

10.1. Isiku kinnitamiseks on Interneti-teenuse administratsioonil õigus nõuda, kuid mitte ainult, järgmisi andmeid:

 • Kasutaja perekonnanimi, nimi ja isanimi.
 • Passi andmed täielikult.
 • Teave kodakondsuse ja/või topeltkodakondsuse kohta.
 • Kõik andmed Kasutaja sünnikuupäeva ja -koha kohta.
 • Kõik andmed kasutaja registreerimiskoha ja/või elukoha kohta.
 • Fotod passist, ID-kaardist, rahvusvahelisest passist, juhiloast.
 • Kasutaja enda fotod, isikut tõendav dokument (pass) käes.
 • Kõik kommunaalmaksed koos Kasutaja andmete ja elukohaga.
 • Kõik muud andmed, mida Interneti-teenuse administratsioon peab vajalikuks isiku täielikuks tuvastamiseks.

10.2. Kõikide Interneti-teenuse identiteedikontrolli käigus saadud andmete kogumine, töötlemine ja salvestamine toimub vastavalt privaatsuspoliitikale.

10.3. Veebiteenus kasutab kogu identiteedikontrolli käigus Kasutaja kohta saadud teavet, kuid mitte ainult neid andmeid, et kontrollida finantstehinguid ning vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise valdkonna seaduste rikkumisi.

10.4. Kasutaja annab Veebiteenusele nõusoleku kõigi Kasutaja tegevust puudutavate andmete ja tema isikuandmete salvestamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks kogu Kasutaja Teenuse kasutamise aja jooksul, samuti pärast konto kustutamist 5 aastaks.

10.5. Kasutaja annab veebiteenusele nõusoleku uuringute läbiviimiseks, mida veebiteenus peab vajalikuks, samuti kaasata uuringueesmärkide saavutamiseks kolmandaid isikuid. See nõusolek antakse üks kord ja see kehtib piiramatu arvu uuringute kohta kogu andmete säilitamise aja jooksul vastavalt punktile 10.4. praegune leping.

10.6. Kasutaja annab veebiteenusele nõusoleku viia läbi uurimisi ja kasutada oma isikuandmeid, andmeid käimasolevate tehingute kohta ja/või muid temaga seotud andmeid, et ennetada kuritegusid, seaduserikkumisi, ennetada protsesse, mis aitavad kaasa rahapesule ja terrorismile. rahastamine.

10.7. Pärast seda, kui Kasutaja edastab andmed Interneti-teenusele, sisestades need registreerimisel ja/või identifitseerimisprotseduuri läbides spetsiaalsetele väljadele, vastutab kasutaja ainuisikuliselt nende asjakohasuse eest. Juhtudel, kui Interneti-teenuse administraatoril ei ole võimalik kasutajaga määratud kontaktandmeid kasutades pikka aega (üle 72 tunni) ühendust võtta, on veebiteenuse administraatoril õigus konto ja kõik sellel olevad rahalised vahendid kuni vastuse saamiseni blokeerida. on saadud Kasutajalt.

10.8. Isiku tuvastamise protseduuri (KYC) läbiviimiseks annab Kasutaja veebiteenusele nõusoleku kasutada eriteenuseid (kolmas isik).

10.9 Kasutaja nõustub kõigi Veebiteenuses tehtud tehingute kontrollimisega. AML kontrollib automaatselt kõigi käimasolevate tehingute rahakoti aadresse, et olla seotud selliste kontseptsioonidega nagu:

 • Darkneti teenus
 • Ebaseaduslik teenus
 • Segamisteenus
 • Darkneti turg
 • pettus
 • Petturlik vahetus
 • Varastatud mündid
 • lunaraha

Kui ühendus tuvastatakse, peab Kasutaja läbima isikuandmete kinnitamise protseduuri. Alles pärast protseduuri läbimist tagastatakse ülekantud raha Kasutajale, millest on maha arvatud 10% vahendustasu.

 
 1. Krüptovaluutade kasutamisega seotud riskid

11.1 Kõik tehingud krüptovaluutadega kvalifitseeruvad kõrge riskitasemega investeeringuteks. Kõikide toimingute tegemisel peab kasutaja tagama, et tal on piisavad teadmised ja ta on täielikult teadlik kõigist võimalikest riskidest.

Krüptovaluutaga kauplemine hõlmab olulisi riske. Peamise erinevuse fiati valuutadest saab määrata asjaoluga, et selle vahetuskurssi ja emissiooni ei toeta ükski valitsus ega keskpank, mis suudaks tõsta turuväärtust ja ostu/müügi kättesaadavust. Elektrooniline valuuta kujutab endast ohtu kasutaja usalduse kaotuse korral selle odavnemiseks, mida võivad kahjustada selle loojate tegevus, tarkvara toe muudatused, alternatiivsete valuutade tekkimine kahvli tagajärjel, piirangud. ja eri osariikide kehtestatud krüptovaluutade keelud. Lisaks võib süsteemsete tehniliste probleemide ja häkkerite tõttu väheneda valuuta usaldusväärsus ja seega ka väärtus. Seda silmas pidades on krüptovaluutaga kauplemisel suur risk ja võimalus kaotada kõik sellesse investeeritud vahendid.

Saidi Baksman.net administratsioon ei vastuta kauplemiskursi tagamise, kasutajate tekitatud rahaliste kahjude ega ka muude toimingute eest, mida kasutaja sellel või teisel saidil teeb.